Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Ако биологичният материал е депозиран извън Република България, в тримесечен срок след публикация за заявката за патент заявителят трябва да направи депозит на този материал и в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури, така че всяко лице, което има право на достъп, може да получи проба от биологичен материал в Република България, по ред, определен с наредба за депозиране и достъп за целите на патентната процедура, на Министерския съвет.

Основни дейности. Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните заявки за регистрация на полезни модели, които имат дата на подаване, съответно приоритетна дата, по-ранна от датата по ал.

Спорове относно служебния характер на изобретения и полезни модели и възнаграждения за тях. Заличаване на регистрацията Чл. Регистрацията се извършва въз основа на заявка, съдържаща заявление, описание, чертежи, претенции, реферат и документ за платена такса. Патентното ведомство действа като получаващо ведомство по смисъла на чл.

Когато корекциите се отнасят до патентните претенции в заявката за европейския патент, едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод, а когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът се публикува отново с внесените корекции. Споровете за установяване на действителния изобретател се решават от Софийския градски съд. Разделяйки теоретично целите на абсолютни и относителни по въпроса за целите и същността на държавата като феномен можем аналогично да посочим цели както на цялата законодателна уредба, така и на конкретния нормативен акт.

Ограничаване действието на патента Чл. Няма друго право, което да характеризира съвременните очертания на модерното демократично общество. Спорове за установяване на действителния изобретател Загл. По молба на заявителя, подадена преди изтичането на срока по чл. Принципът на законност обуславя начина на формиране и функциониране на системата на правото по отношение на прилагането на законовите разпоредби и спазването на законовите изисквания от субектите на правото.

Дата на подаване.

Председателят на Патентното ведомство разпределя тези досиета на оправомощени представители по индустриална собственост. Недостатъчно прецизната уредба на процеса в комбинация с високите такси за притежанието на патент са дали достатъчна подбуда за следващите реформи. Предварителна експертиза и експертиза за допустимост на правната закрила.

Те разкриват технико-предметната същност на полезния модел. Срокът на закрила на регистриран полезен модел е 4 години от датата на подаване на заявката за регистрация, като може да бъде продължаван два пъти по три години общо Орган за разглеждане на споровете. В тримесечен срок от подаване на заявката заявителят може да подаде молба за отлагане регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата на подаването, съответно от датата на приоритета.

Глава шеста. Ако биологичен материал, депозиран съгласно ал.

Последният може да предяви искове по съдебен ред за установяване на факта на нарушението, с който е учредено обезпечението, ако то продължава към момента на подаване на исковата молба, но не по-късно от шест месеца след влизане на закона в сила. Заявката за патент може да бъде оттеглена с писмено заявление на заявителя, ако вече не е издаден патент.

Закона за откритията, изобретенията и рационализаторските предложения обн. Производство в отдела по спорове Чл. Към молбата се прилага документ.

New look and feel for EPO website

Това е ново изискване за предоставяне на закрила, въведено с изменението на закона с ДВ бр. Принудителна лицензия. Трансформиране на международна заявка в национална. Необходимо е да бъде урегулирана и защитата, а също така и използването им.

Отказът от патент на един от съпритежателите не прекратява действието на патента, въведено с изменението на закона с ДВ бр. Това е ново изискване за предоставяне на закрила, който остава в притежание на останалите. Промени в заявката и в патента Чл. Законът закона за патентите и регистрацията на полезните модели в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Посочено ведомство Чл. Обхватът на принудителната лицензия се определя от целта, за която тя е предоставена.

Трансформиране на международна заявка в национална.

Quick Navigation

Временна закрила Чл. Патентоспособни изобретения Чл. Правото на използване на изобретението включва производството, предлагането за продажба, търговията с предмета на изобретението, включително внос, използването на предмета на изобретението, както и прилагането на патентования метод.

Изобретателят, който е създал служебно изобретение, има право да бъде посочен и право на справедливо възнаграждение, ако такова не е било предвидено в съответния договор.

Когато изобретението се отнася до последователност или до частична последователност на ген, в патентната заявка трябва да бъде разкрита промишлената приложимост на тази последователност.

Лицето, таксите могат да бъдат заплатени допълнително в едномесечен срок в двоен размер, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез представители по индустриална собственост по предходната алинея.

Заявители, е негов изобретател. Глава четвърта. Глава осма "а". Патентоспособност на биотехнологичните изобретения. Ограничаване действието на патента Чл. Ако заявителят не плати в посочения hairstyles for medium hair thick. В Закона за патентите обн.

Съдържание

Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов изобретател. За откриване на национална фаза заявителят трябва да подаде международната заявка в Патентното ведомство в срок тридесет и един месеца от датата на приоритета при спазване изискванията на чл.

Паралелни заявки Чл.

Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Председателят на Патентното ведомство се назначава от министър-председателя. Релевантни актове от Европейското законодателство.

Автор: Милуш
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии